Kallelse till årsstämma i BlueBarricade Blockchain Technology AB 559021-1354 (publ).

Aktieägarna i BlueBarricade Blockchain Technology AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen 17 juni 2021 klockan 16.00. Stämman kommer, liksom den senaste bolagsstämman 22 januari, att genomföras via Google Meet. Någon stämma med möjlighet att fysiskt närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte äga rum.

Anmälan

Anmälan skall ske endast via mail till eva.back@bluebarricade.com senast måndagen 14 juni kl 12.00. Var vänlig ange namn, antal aktier, eventuellt ombud med dennes namn. Instruktion för stämman med Google Meet adress mailas till anmälda aktieägare senast under onsdagen 16 juni.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollförare och en justeringsman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
  1. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 10. Val av styrelse, suppleanter och revisor
  1. Omval av David Envall och Lennart Molvin som styrelseledamot
  2. Omval av Lars Bäck och Elis Jacobsson som styrelsesuppleant
  3. Nyval Adam Lewis och Peter Utterström som styrelseledamot
  4. Nyval styrelseledamot och nyval av styrelsesuppleant
  5. Nyval av revisor KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mattias Lötborn
 11. Anförande av nye CEO Adam Lewis
 12. Bemyndigande till styrelsen
  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier till ett antal som inte överstiger 9% av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för bolagsstämman. Syftet är att tillföra bolaget rörelsekapital till försäljning och marknadsföring av bolagets framtagna produktprogram. Om beslutet blir en så kallad riktad emission är syftet också att få in i bolaget strategiskt viktiga aktieägare.
 1. Ändring av firma till BlueBarricade Blockchain & AI Technology AB (publ)
 2. Mötets avslutas

Efter mötet direkt
Information om företagets nya produkter

Styrelsen 12 maj 2021