Kallelse till extra bolagsstämma i BlueBarricade Blockchain Technology AB (Publ.), 559021-1354.

Aktieägarna i BlueBarricade Blockchain Technology AB (Publ.) kallas till extra bolagsstämma onsdagen 27 oktober klockan 16.00. I syfte att motverka spridning av coronaviruset (Covid-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Stämman kommer att genomföras via Google Meet.

Anmälan:

Anmälan skall ske endast via e-post till eva.back@bluebarricade.com senast torsdagen 21 oktober klockan 12.00. Var vänlig ange namn och e-postadress, antal aktier, eventuellt ombud med dennes namn och e-postadress. Instruktion för stämman med länk till Google Meet kommer att skickas till anmälda aktieägare med e-post måndagen 25 oktober.

Observera: Aktieägare med depåkonto skall snarast kontakta sin bank eller förvaltare som meddelar Euroclear om aktieinnehavet vilket skapar underlag för röstlängd.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollförare och en justeringsman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelse
 7. Beslut
  1. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8. Val av styrelseledamot
  1. Nyval advokaten Helene Hillerström-Miksche
 9. Mötets avslutas

 

Styrelsen den 11 oktober 2021